11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań

11 Przekazań Kościoła Radości ISTNIENIA można taktować jako wyciąg z filozofii Ra'i - można rzec: Ra'i w podstawach i w "pigułce".

U zarania dziejów (2014/3174r.) powstał Manifest zawierający podstawy filozofii/religii Kościoła Radości. Z powodu jednak dużej objętości Manifestu pojawiła się potrzeba opracowania również "Manifestu Mini", zawierającego wyciąg najważniejszych idei poruszanych w Manifeście. Udało się to uczynić dopiero w 2018/3178r., w postaci 11 Przekazań, wraz ze zmianą/uściśleniem nazwy Kościoła Radości na 'Kościół Radości ISTNIENIA '.

11 Przekazań to także oczywiście odpowiedź Kościoła Radości ISTNIENIA i filozofii Ra'i na judaistyczne i chrześcijańskie 10 Przykazań. 11 Przekazań to jednakże nie polemika z tym co było, ale nowy przekaz holistycznie uogólniający wszystko to co do tej pory miało ambicje, filozoficznie i religijnie porządkować świat człowieka.

Cytując klasykę: 'Kiedy znosimy jakiś znak, albo skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny.
Czyż ty nie wiesz, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny?!'
(Koran, Sura Al-Bakara, 2:106)

11 PRZEKAZAŃ

WPROWADZENIE DO OGÓLNEJ TEORII ISTNIENIA

I. Dokonując opisu rzeczywistości, człowiek powinien posługiwać się przede wszystkim zasadami logiki zauważanej przez siebie jako dominującej w obszarze swojego istnienia gatunkowego. Fundamentalnym prawem logiki naszej rzeczywistości jest zasada przyczynowości - wszystko zawsze posiada swoją przyczynę.

II. Stwórca naszej rzeczywistości (Bóg) jest umowną dla naszego zakresu pojmowania wielowymiarową, inteligentną siłą, której wola i działanie jest pierwotną przyczyną i ostatecznym celem istnienia naszej rzeczywistości, w tym nas samych. Dowód istnienia Stwórcy wynika z zasady przyczynowości.

III. Zauważana przez człowieka rzeczywistość materialna jest częścią większej struktury. Zjawiska w niej zachodzące oddziałują na obszar naszej rzeczywistości. Całość istniejących w energetycznym połączeniu obszarów to zbilansowane energetycznie - dzieło stworzenia.

IV. Wszystkie elementy dzieła stworzenia połączone są wielowymiarowo w jego Jedności. Językiem wyrazu użytym przez Stwórcę jest różnorodność dzieła oraz sposób jego funkcjonowania oparty na istnieniu bilansujących się przeciwieństw.

V. Wszystko co w linearnym pojmowaniu czasu przez człowieka: już istniało, istnieje obecnie lub dopiero będzie istnieć, całkowicie jest już zawarte w obszarze dzieła. Całe dzieło stworzenia jest naszym domem - zarówno podczas naszego życia doczesnego, jak i po zdaniu go Stwórcy.

VI. Stwórca zarządza dziełem poprzez zbiór reguł, który człowiek w obszarze swojego istnienia nazywa Naturą. Istnienie człowieka jest nierozerwalnie związane z prawami Natury i zrównoważonym środowiskiem istnienia, które ona tworzy.

VII. Stwórca nie popełnia błędów - nie istnieje "grzech" człowieka wobec Boga. Pojęcie to nie może istnieć z definicji.

VIII. Dotychczasowe religie świata to silnie archaiczne próby określenia relacji człowiek - Stwórca. Tłumacząc świat, robią to każdorazowo w sposób wycinkowy, obiektywnie fałszywy, dzieląc wspólny świat, zamiast go łączyć. Wszystkie religie korzystają z jednej, wspólnej, dostępnej dla każdego człowieka, energii wyższej Stwórcy. Nie jest ważne w co człowiek wierzy - działa sam akt wiary połączony z zawierzeniem przedmiotowi swojej wiary.

IX. Stwórca daje człowiekowi możliwość organizowania się i ustalania swoich praw społecznych. Każde prawo ludzkie umocowane jest w nadrzędnej woli Boga.

X. Żyj tak jak czujesz, że zostałeś stworzony. Nie jesteś w stanie być prawdziwie tym, kim prawdziwie nie jesteś. Przeżywaj swoje życie świadomie i pozytywnie dla siebie je kształtuj. Pamiętaj o pozostawaniu blisko naturalnej równowagi stanów oraz o uniwersalnej zasadzie nieszkodzenia innym. Dbaj o wspólne środowisko istnienia.

XI. Prawdziwą radość istnienia znajdziesz dopiero w dzieleniu się sobą ze światem, odnajdziesz ją w oczach innych. Jedność istnienia naszego świata sprawia, że pomagając innym, pomagamy sobie.

Do pobrania: 11 Przekazań (.pdf)