11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań z komentarzami

>>>   Przekazanie II

Przekazanie I

Dokonując opisu rzeczywistości, człowiek powinien posługiwać się przede wszystkim zasadami logiki zauważanej przez siebie jako dominującej w obszarze swojego istnienia gatunkowego. Fundamentalnym prawem logiki naszej rzeczywistości jest zasada przyczynowości - wszystko zawsze posiada swoją przyczynę.

Jedynym wspólnym dla ludzkości sposobem opisu dzieła stworzenia, w tym naszego świata, powinna być otwarta nauka. Jedynym narzędziem służącym do opisu powinien być otrzymany od Stwórcy intelekt. Podstawową metodą opisu powinny być najpowszechniej dotychczas sprawdzające się w opisie naszej rzeczywistości: statystyka oraz rachunek prawdopodobieństwa. Naczelną regułą logiczną opisu powinna być obecnie elementarna zasada naszej rzeczywistości - zasada przyczynowości.

Do opisu otaczającej i tworzącej nas rzeczywistości, w tym rzeczywistości szerszej, powinniśmy jako ludzkość zawsze używać przede wszystkim zasad logiki zauważanej przez siebie jako dominującej w obszarze naszego istnienia (postrzegania) w danym momencie naszego rozwoju cywilizacyjnego/gatunkowego. Tam, gdzie jest to niezbędne, opis może być dokonywany przy użyciu zasad innej logiki, pod warunkiem jednakże, że została ona wcześniej zidentyfikowana jako faktycznie zachodząca w jakimś obszarze rzeczywistości. Używanie zasad logiki niezaobserwowanej dotychczas jako zachodzącej w jakimkolwiek obszarze tworzącej nas rzeczywistości, jako niewymierne, jest uprawnione wyłącznie do wysuwania hipotez. W sytuacji pojawiania się nowych odkryć sprzecznych z logiką stosowaną dotychczas, po przeprowadzeniu dowodu i jego sprawdzeniu według odpowiednich kryteriów naukowych, logikę dotychczasową należy odpowiednio uogólniać.

(...)

Kościół Radości ISTNIENIA używa w swojej filozofii pojęcia "rzeczywistość" w znaczeniu szerszym niż tradycyjne - nie tylko to, co człowiek rzeczywiście zauważa w swoim otoczeniu, ale wszystko to, co sumarycznie może nas tworzyć i otaczać, a czego jeszcze w swoim dotychczasowym postrzeganiu nie zauważamy. Stąd również termin "rzeczywistość szersza", jako rozszerzenie rzeczywistości obecnie zauważalnej. Z kolei termin "nasza rzeczywistość" używany jest w stosunku do podstawowej dla naszej obserwacji, materialnej rzeczywistości trój/czterowymiarowej.
>>>   Przekazanie II