11 PRZEKAZAŃ Kościoła Radości ISTNIENIA

11 Przekazań z komentarzami

Przekazanie VIII   <<< >>>   Przekazanie X

Przekazanie IX

Stwórca daje człowiekowi możliwość organizowania się i ustalania swoich praw społecznych. Każde prawo ludzkie umocowane jest w nadrzędnej woli Boga.

Stwórca tworząc nas, odgórnie zdeterminował nas gatunkowo. Choć nadaje nam różnorodne, w tym skrajne cechy indywidualne, to przydziela nam również więcej cech umożliwiających społeczne organizowanie się. W ramach organizowania się w społeczności, człowiek ustala prawa i zasady funkcjonowania swoich grup. Prawa te i zasady w różnych miejscach świata, systemach społecznych czy religiach mogą być różne, bardziej lub mniej podporządkowane woli jednostek czy grup dominujących, zawsze jednak trzon tych praw pozostaje taki sam, będąc odgórnie osadzony w wartościach nadanych gatunkowi ludzkiemu przez Stwórcę. Mowa o wartościach uniwersalnych świata człowieka, wspólnych dla nas wszystkich, np.: ochrona macierzyństwa, współpraca, miłosierdzie, wierność zasadom, wierność przywódcy, pracowitość, prawdomówność, honor, podporządkowanie, karność, itp. O ile możliwość ustanawiania przez człowieka swoich praw wynika z otrzymanego od Stwórcy obszaru swobody, o tyle już tworzenie praw społecznych zawsze zachowujących konkretne wartości, wynika z gatunkowego zdeterminowania nas przez Boga. (Mówiąc o zdeterminowaniu gatunkowym, należy również wspomnieć o bodaj najważniejszym zdeterminowaniu świadomego istnienia człowieka przed Stwórcę, czyli o nadaniu nam satysfakcji istnienia. To ona tworzy pozytywny imperatyw świadomego istnienia każdej jednostki ludzkiej. To z mechanizmu naturalnej satysfakcji istnienia wyrasta następnie naturalna Radość istnienia człowieka stanowiąca przedmiot filozofii Kościoła Radości ISTNIENIA).

Różnorodność naszej rzeczywistości, w tym różnorodność otrzymywanych od Stwórcy cech, nadaje istnieniu człowieka sens, tworząc przestrzeń (głębię) tego istnienia. Różnorodność świata jest językiem wyrazu dzieła Stwórcy. Człowiek nie tylko więc nie powinien z różnorodnością świata walczyć, ale powinien o nią szczególnie dbać, jako dar geniuszu Boga. Problemu nigdy nie stanowi sama różnorodność, ale ewentualnie wyłącznie stany skrajne, które różnorodność może sobą tworzyć.

(...)

Wszelkie prawa ustanawiane przez człowieka powinny uwzględniać przede wszystkim wolę większości i chronić jej interesy, ale równocześnie chronione muszą być prawa wszelkich mniejszości, jako równoprawnych uczestników różnorodności naszego współistnienia. I na szczęście tak właśnie zaczynają funkcjonować dzisiejsze systemy demokracji zachodnich, gdzie nie tylko nie prześladuje się już czy nie napiętnuje wszelkich mniejszości: rasowych, etnicznych, seksualnych, światopoglądowych, religijnych, politycznych czy innych, ale wręcz stwarza się im przyjazne warunki do istnienia i rozwoju.

(...)

Kościół Radości ISTNIENIA sformułował i promuje trzy podstawowe prawa społeczne człowieka, które nazwał Trzema Zasadami Współistnienia [M131]:
   - Każdy człowiek ma prawo do czerpania pełni naturalnej radości z danego mu życia, pod warunkiem nie wyrządzania krzywdy innym.
   - Każdy człowiek powinien dzielić się swoją radością życia z innymi i pomagać tym, którzy pomocy i wsparcia potrzebują.
   - Każdy człowiek powinien wspierać swoim potencjałem i działaniem społeczność, w której żyje, w celu jej rozwoju i kształtowania przyjaznego, wspólnego środowiska życia.

Przekazanie VIII   <<< >>>   Przekazanie X