STRONA GŁÓWNA
KOŚCIÓŁ RI


STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA RADOŚCI ŻYCIA


WESPRZYJ NAS

 


STOWARZYSZENIE

WSPÓLNOTA RADOŚCI ŻYCIA

KOŚCIÓŁ  RADOŚCI  ISTNIENIA

STOWARZYSZENIE
WSPÓLNOTA RADOŚCI ŻYCIA


Nasze dane:

- Stowarzyszenie Wspólnota Radości Życia (nr SZ-10 w ewid. stowarzyszeń zwykłych Prezydenta M. Sosnowca)
- 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 31
- NIP: 6443525957
- Regon: 366573092
- www: www.KosciolRadosciIstnienia.org/stowarzyszenie
- e-mail: wspolnotaradosci (@) poczta.fm

- Konto bankowe:   46 1600 1462 1838 6135 4000 0001   (BGŻ BNP Paribas O. w Katowicach)ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO NAS

ORAZ DOŁĄCZENIA DO KOŚCIOŁA RADOŚCI ISTNIENIA
WYCIĄG Z REGULAMINU STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA RADOŚCI ŻYCIA:


Cele statutowe Stowarzyszenia  (Par.2 Regulaminu)

Celami Stowarzyszenia jest:
 1. Wspieranie działań zmierzających do organizacji wspólnoty religijnej - Kościoła Radości - oraz do rejestracji Kościoła jako osoby prawnej, w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie wspieranie Kościoła w jego bieżącym funkcjonowaniu oraz współpraca w realizacji wspólnych idei i celów.
 2. Propagowanie idei wskazywanych przez Kościół Radości, a w szczególności idei zawartych w Trzech Zasadach, które brzmią:
    1) Każdy człowiek ma prawo do czerpania pełni naturalnej radości z danego mu życia, pod warunkiem nie wyrządzania krzywdy innym.
    2) Każdy człowiek powinien dzielić się swoją radością życia z innymi i pomagać tym, którzy pomocy i wsparcia potrzebują.
    3) Każdy człowiek powinien wspierać swoim potencjałem i działaniem społeczność, w której żyje, w celu jej rozwoju i przyjaznego kształtowania wspólnego środowiska życia.
 3. Promowanie idei prawa jednostki do wolnego i radosnego istnienia, w równoczesnym poszanowaniu społecznych praw wspólnych.
 4. Promowanie idei organizowania się lokalnych społeczności do aktywności w każdym zakresie, w tym: społecznym, politycznym, biznesowym, pomocowym.
 5. Organizowanie lokalnych społeczności do wszelkich form aktywności, w tym m.in.: fizycznej, tanecznej, artystycznej, towarzyskiej, społecznej.
 6. Prowadzenie i wsparcie działalności charytatywnej i pomocowej dla osób i społeczności z Polski i świata.


Środki działania Stowarzyszenia  (Par.3 Regulaminu)

 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
    1) organizację oraz wspieranie wszelkiej aktywności członków oraz sympatyków Stowarzyszenia zmierzającej do realizacji celów statutowych;
    2) organizację oraz wspieranie imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem imprez muzycznych;
    3) organizację oraz wspieranie zajęć i wydarzeń sportowych;
    4) organizację oraz wspieranie wycieczek i wyjazdów turystycznych;
    5) organizację oraz wspieranie kampanii społecznych;
    6) organizację lub współorganizację cyklicznych Marszy Radości - pochodów o charakterze happeningu, jednoczących ludzi w zakresie wartości promowanych przez Stowarzyszenie;
    7) organizację zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych;
    8) gromadzenie środków pieniężnych, przeznaczanych następnie na realizację celów statutowych.
S  T  O  W  A  R  Z  Y  S  Z  E  N  I  E      W  S  P   Ó  L  N  O  T  A      R  A   D  O  Ś  C  I     Ż  Y  C  I  A 
2 0 1 6  -  2 0 2 0
 
STOP!
DZIELENIU WSPÓLNEGO ŚWIATA CZŁOWIEKA PRZEZ DOTYCHCZASOWE RELIGIE!
STOP!
RELIGIJNEJ MANIPULACJI!
STOP!
RELIGIJNYM ZABOBONOM!
Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną przez Boga
Hans Christian Andersen (1805-1875)


Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni pokazać listy uwierzytelniające
Julian Tuwim (1894-1953)


Nigdy człowiek nie wyrządza zła tak wytrwale i tak ochoczo, jak kiedy czyni to z pobudek religijnych
Blaise Pascal (1623-1662)


Wszystko co rodzi się, biegnie ku śmierci, (...) także każde panowanie i każda religia ma swój początek i swój koniec
Giulio Vanini (1585-1619)


Dzisiaj jest uczniem wczoraj
Thomas Fuller (1654-1734)
Gnomologia: Adagies and Proverbs, 5153


Życie tyle ci da, ile sam sobie z niego weźmiesz
za Giovannim Boccaccio (1313-1375)


Wykorzystaj pięć rzeczy przed pięcioma innymi: młodość - przed starością, zdrowie - przed chorobą, odpoczynek - przed pracą, bogactwo - przed biedą, życie - przed śmiercią
Przysłowie arabskie

Pytasz o mój patriotyzm? Jestem obywatelem dzieła stworzenia
Peter June, Kościół RI