ZOSTAŃ PARTNEREM FINANSOWYM

Zostań naszym partnerem finansowym

Kościół Radości ISTNIENIA poszukuje partnerów finansowych - osób fizycznych oraz osób prawnych - którym z naszymi ideami jest "po drodze", którzy chcieli by dokonać CZEGOŚ bardzo wymiernego dla innych i dla świata, pomagając budować docelowo ogólnoświatowy Kościół, dzieląc się z innymi swoim potencjałem niepowtarzalnego istnienia.

Od Partnera Finansowego oczekujemy wsparcia finansowego (oraz tam gdzie to możliwe - organizacyjnego) w wybranych przez Partnera, spośród poniższych, obszarach:

  • A. Pomoc w rozwoju Kościoła RI poprzez finansowanie programu kampanii informacyjno-reklamowych rozpowszechniających nasze idee filozoficzno-religijne oraz pomoc w finansowaniu niezbędnego zespołu pracowników realizujących działania popularyzatorskie.
  • B. Pomoc w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu działalności biznesowej w obszarze inwestycji niskiego ryzyka.
  • C. Pomoc w utworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Fundacji Radości Istnienia.

Powyższe obszary rozwoju obejmują w pierwszym okresie działania nakierowane na obszar Polski, natomiast w kolejnych okresach będą obejmowały działania poza Polską.

W zamian Partnerowi Finansowemu oferujemy możliwość uczestnictwa w wyjątkowym i niepowtarzalnym projekcie rozpoczęcia budowania nowej, docelowo ogólnoświatowej inicjatywy filozoficzno-religijnej - nowego Kościoła, nowej filozofii i religii.

Nasze działanie - jego duch, zakres, a i skala fizyczna - znacznie wychodzi poza dostępne na codzień inwestorom możliwości. My proponujemy nie tylko osiąganie zysku, ale również osiągnięcie uczucia spełnienia - czyli wypełnienia swojego istnienia - jako jednostki skierowanej przez Stwórcę do życia tu i teraz. Tak jak to ujmuje Kościół Radości ISTNIENIA: "to dopiero dzieląc się sobą z innymi jesteśmy w stanie w pełni rozkwitnąć w Radości swojego życia".

W przypadku otrzymania statusu Partnera Finansowego, dla osób chętnych przewidujemy możliwość uczestnictwa w Radzie Kościoła, w której Partner będzie miał wymierny wpływ na wszystkie działania rozwojowe podejmowane przez Kościół.

Dodatkowo, w przypadku inwestycji w działalność biznesową Kościoła, Partnerowi Finansowemu, poza sferą spełnienia filozoficznego, oferujemy oczywiście zysk finansowy.

Szczegóły poniżej.

Ad. A: Pomoc w rozwoju Kościoła RI poprzez finansowanie programu kampanii informacyjno-reklamowych rozpowszechniających nasze idee filozoficzno-religijne oraz pomoc w finansowaniu niezbędnego zespołu pracowników realizujących działania popularyzatorskie.

Aby, szczególnie w dzisiejszych czasach, zostać zauważonym i odnieść sukces w obszarze tak zwanej (marketingowo) "świadomości marki", niezbędne jest precyzyjne, dobrze zaplanowane i dobrze wykonane działanie populatyzatorskie - właśnie marketingowe. W naszym przypadku chcemy popularyzować łącznie: zarówno idee filozoficzne Kościoła Radości ISTNIENIA, jak i sam Kościół jako instytucję oferującą światu człowieka nową, mogącą doskonale połączyć wszystkich mieszkańców globu, wartość filozoficzno-religijną. Partner Finansowy przekazuje w tym przypadku zadeklarowane środki na działalność popularyzatorsko-rozwojową Kościoła. Istnieje możliwość czynnego uczestnictwa Partnera w tworzeniu planu rozwoju oraz jego wypełnianiu.

Ad. B: Pomoc w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu działalności biznesowej w obszarze inwestycji niskiego ryzyka.

Kościół RI ma dwa łączne cele biznesowe (finansowane z działalności gospodarczej Kościoła). Pierwszym jest potrzeba fizycznego samoutrzymania się Kościoła jako organizacji działającej docelowo globalnie oraz zapewnienia pełnego samofinansowania podejmowanych przez Kościół głównych działań rozwojowych. Drugim - celem równorzędnym - jest pomoc lokalnym społecznościom świata, w obszarze których Kościół będzie funkcjonował, w tworzeniu możliwości samozarobkowania oraz następnie pomoc w zarządzaniu prowadzoną przez lokalne wspólnoty działalnością.

Zaczniemy od krótkiego opisu celu drugiego:

Programowo, chcemy promować idee biznesowych samodziałań lokalnych społeczności - szczególnie w krajach rozwijających się i trzeciego świata - oraz pomagać tym społecznościom tworzyć lokalne spółdzielnie, dzięki którym będą one mogły wytwarzać swój dochód (poprzez samozatrudnienie, jak i udziały w zyskach), ograniczając i przeciwdziałając negatywnym skutkom globalizacji kapitalistycznej. Planowany jest tu współudział Kościoła RI, na obszarze fizycznej obecności Kościoła, w organizacji, finansowaniu, uruchamianiu i bieżącym zarządzaniu spółdzielczą działalnością gospodarczą (prosta produkcja, handel, usługi) - działalnością prowadzoną według wypracowanych przez Kościół i sprawdzonych wzorców w wybranych obszarach rynku. Kościół lokalny będzie obejmował 30% udziałów w inwestycji pochodzących od lokalnych, drobnych inwestorów. W zamian Kościół będzie dostarczał know-how, pomoc w organizacji, zarządzaniu i nadzorze nad działalnością; odpowiedzialny za te działania będzie dział biznesowy Kościoła odpowiednio delegujący swoich specjalistów do struktur lokalnych. Minimum połowa zysków lokalnego Kościoła (15%) z tej działalności będzie przeznaczana na doraźną pomoc finansową członkom lokalnej społeczności nie mających możliwości finansowych uczestnictwa w inwestycji. Reszta (max 15%) będzie przeznaczana na samoutrzymanie się Kościoła.

Należy tu wskazać, że Kościół RI zamierza z czasem utworzyć w Polsce swoją wyższą szkołę biznesu, zarówno płatną, jak i posiadającą systemem stypendiów, kształcącą kadry managerów delegowanych z krajów, w których prowadzona będzie wyżej opisana działalność biznesowa.

Z kolei cel pierwszy:

Kościół RI, jako organizacja niezależna i trwała, musi utrzymywać się sam. Nie możemy, ale również nie chcemy liczyć jedynie na wspierających nas wiernych i sympatyków, prosząc ich o finansowe wsparcie w każdej potrzebie. Środki otrzymywane od darczyńców docelowo mają być przeznaczane głównie na Fundację Radości Istnienia, która to ma w zamiarze wspierać światową, ogólnoludzką ideę/zasadę pomagania innym oraz wspierać wartościowe projekty pomocowe, w tym poszczególne fundacje celowe.

Kościół, poprzez spółki zależne, chce współprowadzić działalność gospodarczą, będącą z zasady działalnością niskiego ryzyka. Wraz z naszym rozwojem, bierzemy pod uwagę kilka możliwości biznesowych w Polsce i Niemczech, jak:

  • 1. Utworzenie sieci lokalnych, niewielkich ośrodków SPA oferujących podstawowe usługi odnowy biologicznej, dostępnych cenowo dla przeciętnego użytkownika;
  • 2. W dalszej perspektywie - utworzenie domów weselnych o podwyższonym standardzie, z rozwijaną następnie bazą hotelową (Polska);
  • 3. W jeszcze dalszej perspektywie, po osiągnięciu pełnej sprawności organizacyjnej - utworzenie w Polsce i Niemczech dużych ośrodków - kompleksów mieszkalno-rekraacyjnych dla osób starszych, umożliwiających godne i w pełni radosne zakończenie ziemskiej egzystencji.

Równolegle, korzystając z możliwości biznesowych i kontaktów osobistych założycieli Kościoła, możliwy jest rozwój działalności eksportowo-handlowej pomiędzy Polską/Europą, a Ghaną/Afryką. W grę wchodzi eksport do Afryki i hurtowa dystrybucja na miejscu towarów rolno-spożywczych, budowlanych i środków rolnych.

Możliwości biznesowych jest wiele, do wszystkiego potrzebny jest jednakże znaczny kapitał finansowy.

W przypadku inwestycji służącej realizacji biznesowego celu pierwszego:

Partner Finansowy Kościoła (lub Partnerzy), pokrywa całość wymaganej inwestycji wchodząc w rolę współudziałowca większościowego tworzonej spółki; pakiet 30% udziałów obejmuje firma, której właścicielem będzie Stowarzyszenie KRS (lub następnie, po zarejestrowaniu, już sam Kościół). W ustalonym okresie czasu Kościół będzie mógł również wykupić część lub całość udziałów Partnera, po ustalonej cenie, gwarantującej Partnerowi odpowiedni zysk z inwestycji.

Ad. C. Pomoc w utworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Fundacji Radości Istnienia.

Fundacja Radości Istnienia ma w zamiarze wspierać uniwersalną, światową - ogólnoludzką ideę/zasadę pomagania innym oraz wspierać wartościowe projekty pomocowe, w tym poszczególne fundacje celowe.

Fundacja poprzez propagowanie idei pomagania i dzielenia się z innymi swoim potencjałem (najistotniejszej idei Kościoła Radości ISTNIENIA) ma w zamiarze pozyskiwać środki od darczyńców indywidualnych, przekazując je na wyselekcjonowane komisyjnie cele szczególne - tak cele doraźne, lokalne, jak i cele szersze, ideowe.

Zadaniem Partnera/ów Finansowego będzie wspieranie funkcjonowania Fundacji w wypełnianiu jej zadań statutowych do momentu osiągnięcia przez nią płynności finansowej umożliwiającej samoutrzymanie.

Zapraszamy Cię do wspólnego działania!